,,Czas na zmiany”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zakończyło realizację projektu ,,Czas na zmiany”. Projekt współfinansowany był ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim
w 2017 roku”.

Dzięki pozyskanym środkom udało się nam zorganizować zajęcia warsztatowe ,, Wychowanie bez przemocy. Szkoła dla rodziców” które odbywały się w terminie od 10.10.2017r. do 07.11.2017r. W zajęciach wzięło udział 15 osób.

Dzięki zajęciom rodzice mogli podnieść swoje umiejętność prawidłowej komunikacji z dziećmi oraz właściwego wyboru metod wychowawczych.

W ramach projektu zorganizowano również warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dla wychowanków pieczy zastępczej, które odbywały się w terminie od 16 do 23.10.2017r. W zajęciach wzięło udział 16 podopiecznych pieczy zastępczej.

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej i poruszały problem uzależnień, zachowań ryzykownych oraz braku kompetencji społecznych.