Aktywny samorząd Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od dnia 1 marca 2020r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd”. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r. Wnioski mogą być składane osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem sytemu SOW System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze środków PFRON https//www.sow.pfron.org.pl/ Druki wniosków dostępne są na stronie PCPR w Pszczynie w zakładce DO POBRANIA oraz w systemie SOW.
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON tj. SOW ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON za pomocą systemu, aby umożliwić załatwienie sprawy drogą elektroniczną.
W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Jak to zrobić można się dowiedzieć po adresem:

 1. https://pz.gov.pl/pz/index lub
 2. https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub
 3. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego

Przykładowy sposób założenia Profilu Zaufanego:

 1. Wejdź na epuap.gov.pl
 2. Załóż konto użytkownika na portalu ePUAP (należy zarejestrować się na portalu ePUAP).
 3. Po zarejestrowaniu się na ePUAP należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl
 4. W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP /zakładka Moje Profile Zaufane, opcja Złóż wniosek/
 5. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.

 6. Po założeniu Profilu Zaufanego ePUAP należy zarejestrować się w systemie SOW. Korzystanie z systemu nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Aby wywołać stronę logowania do systemu SOW należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres strony internetowej https://sow.pfron.org.pl zakładka REJESTRACJA u góry strony internetowej. UWAGA: Jeżeli użytkownik posiada Profil Zaufany ePUAP i chciałby go wykorzystywać w systemie SOW do uwierzytelnienia to login (adres e-mail) do konta SOW musi być taki sam, jak adres e-mail podany w Profilu Zaufanym ePUAP.
  Na stronie internetowej: https://portal-sow.pfron.org.pl można znaleźć wszelkie informacje o Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz filmy ułatwiające pracę w systemie przeznaczone dla Wnioskodawców: zakładka STREFA JST/Filmy instruktażowe i informacyjne/ Filmy instruktażowe: Moduł Wnioskodawcy.

Preferencje określone przez PFRON w 2020r.:

-osoby zatrudnione – 25pkt;
-osoby posiadające podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP, które złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – 10pkt,
-osoby, które złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020- 10pkt,
-osoby niepełnosprawne, które w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – 5 pkt.

W ramach Modułu I programu można uzyskać dofinansowanie w następujących formach wsparcia:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A, Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar B, Zadanie 3– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Obszar B, Zadanie 5– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Obszar C, Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób z stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 5-pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.