Waloryzacja świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2024 od 1 czerwca 2024 ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej jak również wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kwoty określone w innych umowach w związku z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Nowe kwoty to:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – nie mniej niż 1.002,00 zł.
 2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka – nie mniej niż 1.517,00 zł.
 3. Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 306,00 zł.
 4. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 306,00 zł.
 5. Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej – nie mniej niż 759,00 zł.
 6. Pomoc na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.998,00 zł.
 7. Pomoc na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  a) nie mniej niż 9.991,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  b) nie mniej niż 4.998,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  c) nie mniej niż 2.500,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 8. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 2.272,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 4.542,00 zł.
 9. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej nie niższe niż kwota 4.570,00 zł miesięcznie (zawieranie umów w ramach limitu określonego w powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej),
 10. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka nie niższe niż kwota 4.800,00 zł miesięcznie (zawieranie umów w ramach limitu określonego
  w powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej),
 11. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż kwota 5.670,00 zł miesięcznie (zawieranie umów
  w ramach limitu określonego w powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej),