Projekt „Czas na zmiany”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku” będzie realizowało projekt: Czas na zmiany, współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego. W ramach projektu tut. Centrum zorganizuje zajęcia ,,Wychowanie bez przemocy. Szkoła dla rodziców” oraz warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dla wychowanków pieczy zastępczej.