Niepełnosprawni

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

W celu wspierania osób niepełnosprawnych realizuje m.in. takie zadania jak:

 • organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania m.in. poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacja barier transportowych w instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • realizacja w latach 2016-2017 r. projektu „Droga do zmiany- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i gminami w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie systemu sprawnego przepływu informacji do środowiska osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnorodnych ogólnodostępnych źródeł przekazu,
 • podnoszenie i stały rozwój form pomocy i świadczeń w instytucjach wspierających,
 • zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do informacji o instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz, formach wsparcia i pomocy oraz o przysługujących im prawach.

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2021, poz. 573

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz.U. 2015 poz. 926/

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w PCPR w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze środków PFRON). Poniżej link do portalu SOW, w którym opracowany jest informator dotyczący form wsparcia, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/

 

Z tutejszym Centrum współpracuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu działań powiatowej rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji projektów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Tut. Centrum realizuje również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które skierowane są do osób niepełnosprawnych. Informację dostępne są w zakładce EFS na stronie głównej.

 

Usługi tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego. Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna. Usługi tłumacza języka migowego finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na mocy przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kompletne wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Wniosek usługa tłumacza j. migowego-tłumacza przewodnika

Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego. Rozpatrywanie wniosków określa ,,Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Procedura Rozpatrywania Wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

 

PROGRAM PFRON SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!” – DOSTĘPNE MIESZKANIE

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku

 • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero?
 • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka?
 • Nie ukończyłeś 65 roku życia?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

Składając wniosek możesz liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą Ci w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu Twój sprzęt elektroniczny.

Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Treść programu S-A-M Dostępne mieszkanie

PROGRAM PFRON SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!” – MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej ( wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy i wynosi:

 • Od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Program realizowany jest przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora programu. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Treść programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).
Więcej informacji można uzyskać w linkach umieszczonych poniżej.

Wybrane informacje dot. zasad skladania wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Ważne informacje – Świadczenie wspierające / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

Świadczenie wspierające – krok po kroku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)