Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

W celu wspierania osób niepełnosprawnych realizuje m.in. takie zadania jak:

 • organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania m.in. poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacja barier transportowych w instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • realizacja w latach 2016-2017 r. projektu „Droga do zmiany- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i gminami w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie systemu sprawnego przepływu informacji do środowiska osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnorodnych ogólnodostępnych źródeł przekazu,
 • podnoszenie i stały rozwój form pomocy i świadczeń w instytucjach wspierających,
 • zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do informacji o instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz, formach wsparcia i pomocy oraz o przysługujących im prawach.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2016 r. poz. 2046/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz.U. 2015 poz. 926/

Sposób przyznawania środków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji wskazuje „Regulamin przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON” przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 397/73/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z tutejszym Centrum współpracuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu działań powiatowej rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji projektów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.