Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

W celu wspierania osób niepełnosprawnych realizuje m.in. takie zadania jak:

 • organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania m.in. poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacja barier transportowych w instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • realizacja w latach 2016-2017 r. projektu „Droga do zmiany- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i gminami w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie systemu sprawnego przepływu informacji do środowiska osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnorodnych ogólnodostępnych źródeł przekazu,
 • podnoszenie i stały rozwój form pomocy i świadczeń w instytucjach wspierających,
 • zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do informacji o instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz, formach wsparcia i pomocy oraz o przysługujących im prawach.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm./

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz.U. 2015 poz. 926/

Sposób przyznawania środków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji wskazuje „Regulamin przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON” przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 397/73/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z tutejszym Centrum współpracuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu działań powiatowej rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji projektów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Tut. Centrum realizuje również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które skierowane są do osób niepełnosprawnych. Informację dostępne są w zakładce EFS na stronie głównej.