Konsultacje społeczne

Na podstawie uchwały nr 11/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Pszczyński zarządza ogłoszenie konsultacji projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” potrwają od 19 lutego do 1 marca.

Do pobrania:
Zarządzenie starosty o konsultacjach
Projekt Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
Formularz konsultacji