Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Starosta Pszczyński ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023”.

zarządzenie Starosty Pszczyńskiego nr 10.2021 z dnia 23.02.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Załącznik nr 2

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 wersja dostępna