Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 23.
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Bernadeta Donder, z którym można skontaktować pod adresem
  e-mail: ochrona.danych@pcprpszczyna.pl
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in.:
 • ubieganie się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacji projektów finansowanych ze środków EFS,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: w zakresie zadań powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanena podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.