Dobry Start

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski te można składać do dnia 30 listopada 2018 roku.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł na dziecko – będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynający się rok szkolny w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazja, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) na dzieci do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Do pobrania:

wniosek