Aktywny samorząd Moduł I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od dnia 1 marca 2020r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd”. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r. Wnioski mogą być składane osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem sytemu SOW System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze środków PFRON https//www.sow.pfron.org.pl/ Druki wniosków dostępne są na stronie PCPR w Pszczynie w zakładce DO POBRANIA oraz w systemie SOW.
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON tj. SOW ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON za pomocą systemu, aby umożliwić załatwienie sprawy drogą elektroniczną.
W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Jak to zrobić można się dowiedzieć po adresem:

  1. https://pz.gov.pl/pz/index lub
  2. https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub
  3. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego

Na stronie internetowej: https://portal-sow.pfron.org.pl można znaleźć wszelkie informacje o Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz filmy ułatwiające pracę w systemie przeznaczone dla Wnioskodawców: zakładka STREFA JST/Filmy instruktażowe i informacyjne/ Filmy instruktażowe: Moduł Wnioskodawcy.

Wnioski w ramach Modułu I programu oceniane są w PCPR w Pszczynie pod względem formalnym i merytorycznym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny merytorycznej wniosku wynosi: 100 pkt. Minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania wynosi: 40 pkt.

Preferencje określone przez PFRON w 2020r.:

-osoby zatrudnione – 25 pkt;
-osoby posiadające podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP, które złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – 10 pkt,
-osoby, które złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020- 10 pkt,
-osoby niepełnosprawne, które w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – 5 pkt.
Pozostałe kryteria określa Realizator programu i są następujące:

-Wnioskodawca legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt;
-Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę – 5 pkt /Wnioskodawca, który we wniosku złoży prośbę o zwolnienie z złożenia oświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu -otrzymuje O pkt/;
-Wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na obszar/zadanie programu objętego wnioskiem z programu ,,Aktywny samorząd”/dotyczy Wnioskodawcy,który po raz pierwszy ubiega się o dofinansowanie ze środków PFRON do danego obszaru/zadania w programie ,,Aktywny samorząd”- 10 pkt;
-dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny; osoby niepełnosprawne uczące się w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach policealnych-10 pkt;
-nauka w szkole wyższej lub kolegium -15 pkt.

W ramach Modułu I programu można uzyskać dofinansowanie w następujących formach wsparcia:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A, Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar B, Zadanie 3– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Obszar B, Zadanie 5– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Obszar C, Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób z stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 5-pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Treść pilotażowego programu Aktwny samorząd

Kierunki działań Aktywny samorząd 2020